Innovaties en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche 2014

Uit het onderzoek komt naar voren dat er vier punten met name van belang zijn voor de kennis en kunde in de branche.
Ten eerste moet de branche zich meer gaan richten op de mogelijkheden die ICT ontwikkelingen bieden.
Ook moet volgens de deskundigen meer tijd vrijgemaakt worden voor de implementatie van innovaties.
Dit houdt ook verband met het derde punt dat zij maken, namelijk dat nieuwe technieken doorontwikkeld moeten worden.
Als laatste wordt gezegd dat de ontwikkelingen en innovaties zullen zorgen voor de integratie van vakgebieden.

Er worden een drietal actiepunten benoemd die de toepassing van ontwikkelingen en innovaties zullen bevorderen.
Het eerste en tweede punt gaan over de zorg voor goed opgeleide mensen. Enerzijds zorgen dat de beroepsopleidingen aansluiten op de praktijk en anderzijds moet er worden gezorgd voor scholing en cursussen voor de werknemers in het vakgebied in aansluiting op de ontwikkelingen.
Het laatst genoemde actiepunt is samenwerking. Samenwerking binnen het vakgebied en met andere vakgebieden is noodzakelijk voor de stimulans van innovaties en ontwikkelingen.

Voor wat betreft de effecten op functies geven deskundigen aan dat meeste ontwikkelingen invloed zullen hebben op het gehele bedrijf. De respondenten geven aan dat een flink deel van de ontwikkelingen direct invloed heeft op de uitvoerders. Naar schatting twee derde van de werknemers in de installatiebranche is monteur of servicemonteur; de ontwikkelingen raken dus het werk van veel mensen. Bijna een kwart van de respondenten zegt dat de ontwikkelingen en innovaties invloed hebben op de directie, management en projectleiding.

Meer weten? Download via deze link het rapport.

Met vragen kunt u terecht bij Maarten Sprengers, telefoon: (0348) 437 700 of email: m.sprengers@marktmonitor.com